Algemene voorwaarden Proud Auntie

Algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding, offerte en overeenkomst tussen de klant en Proud Auntie.

1.2 Van de Algemene Voorwaarden kan slechts worden afgeweken na een schriftelijke goedkeuring door Proud Auntie. De overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden blijven dan wel volledig van toepassing.

1.3 Door akkoord te gaan met een bestelling of offerte aanvaardt de klant deze leveringsvoorwaarden en verklaart zich met de inhoud daarvan bekend.

2. Prijzen en offertes

2.1 Alle offertes zijn vrijblijvend en zijn 14 dagen geldig, tenzij anders staat vermeld.

2.2 Eventuele wijzigingen in de oorspronkelijk gemaakte overeenkomst of offerte zijn pas geldig op het moment dat een aanvullende of gewijzigde overeenkomst door beide partijen schriftelijk is aanvaard.

2.3 Bij de prijzen zijn twee correctierondes inbegrepen. Per extra correctieronde wordt € 40,00 exclusief btw berekend, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Proud Auntie zal altijd van tevoren schriftelijk communiceren hierover.

2.4 Proud Auntie heeft het recht om prijzen op de website met directe ingang te wijzigen.

2.5 Offertes en aanbiedingen zijn niet automatisch geldig voor opdrachten in de toekomst.

3. Overeenkomst opdracht

3.1 De overeenkomst tussen de klant en Proud Auntie komt tot stand na een akkoord op de offerte door de klant. De opdracht wordt via e-mail bevestigd en na deze acceptatie zal Proud Auntie de opdracht op de planning zetten en hiermee starten.
Zowel de klant als Proud Auntie dient zich hiermee te houden aan de rechten en plichten die het contract met zich meebrengen.

3.2 Zowel de klant als Proud Auntie hebben het recht om het contract op ieder gewenst moment schriftelijk op te zeggen indien de klant of Proud Auntie kan aantonen dat de werkzaamheden zoals overeengekomen niet kunnen worden uitgevoerd.

4. Uitvoering van de opdracht

4.1 De klant is verantwoordelijk voor het volledig en juist aanleveren van alle gegevens op het ontwerp. Daarnaast zorgt de klant voor een tijdige aanlevering van de benodigde gegevens, zodat de opdracht volgens planning kan worden uitgevoerd.

4.2 De klant geeft Proud Auntie het recht om de bestanden die zijn aangeleverd in het ontwerp te gebruiken.

4.3 Proud Auntie zal de opdracht zorgvuldig uitvoeren en zal zich inzetten om de opdracht snel en volgens planning uit te voeren. Indien noodzakelijk zal Proud Auntie de klant op de hoogte houden van de voortgang.

4.4 Proud Auntie is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten in het ontwerp na een akkoord van de klant op de laatste proefdruk. De klant is altijd eindverantwoordelijk voor de controle op juistheid van de gegevens.

5. Levering en levertijd

5.1 Onder oplevering wordt verstaan het leveren van het in de offerte beschreven product.

5.2 Levertijden zijn afhankelijk van de aanlevering van informatie en materialen door de klant aan Proud Auntie.

5.3 Proud Auntie streeft ernaar de producten zo snel mogelijk te leveren, tenzij dit -om welke reden dan ook- niet haalbaar is. (eventuele stakingen of ander disfunctioneren van toeleveranciers). Proud Auntie zal de klant hiervan schriftelijk op de hoogte stellen.

5.4 Oplevering geschiedt pas wanneer Proud Auntie het totale factuurbedrag heeft ontvangen.

6. Betaling

6.1 Er geldt een betalingstermijn van 14 dagen. De klant dient zich aan deze betalingstermijn te houden.

6.2 Indien de betalingstermijn wordt overschreden worden er 5% over de gehele som aan administratiekosten in rekening gebracht per verstreken termijn.

6.3 Bij een ontwerp op maat wordt na akkoord op de offerte een aanbetaling gevraagd van 20% van de totale som.

6.4 Als de klant drukwerk heeft besteld dan ontvangt de klant na een akkoord op de fysieke proefdruk de factuur voor de betaling. De bestelling gaat pas naar de drukker als het volledige factuurbedrag is betaald.

7. Annulering

7.1 Bij annulering van een ontwerp op maat, zal Proud Auntie de gewerkte uren a € 50,- per uur exclusief BTW ontwerpkosten in rekening brengen ter compensatie van de werkzaamheden die zijn gemaakt voor het maken van een ontwerpvoorstel.
 Ook zullen reeds gemaakte kosten bij de drukker (zoals betaalde proefdrukken en betaalde samples) in rekening gebracht worden.

7.2 Als het proces van het drukwerk reeds in gang is gezet kan de bestelling niet meer worden geannuleerd.

8. Aansprakelijkheid

8.1 Proud Auntie is niet aansprakelijk voor iedere schade die voortvloeit uit verlies, beschadiging of foutieve bezorging van de door Proud Auntie verzonden producten. Proud Auntie sluit aansprakelijkheid uit voor iedere schade die voortvloeit uit het ontvangen van onze producten.

8.2 Proud Auntie is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door onvolledige of onjuiste informatie die is aangeleverd door de klant.

9. Overmacht

9.1 In geval van overmacht heeft Proud Auntie het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. Proud Auntie zal de klant hiervan schriftelijk op de hoogte stellen.

9.2 Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Proud Auntie geen invloed kan uitoefenen.

10. Privacy

10.1 Alle persoonsgegevens worden uitsluitend door Proud Auntie gebruikt en zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld, mits noodzakelijk voor betalingstransacties en bezorging van de bestelling.

10.2 Proud Auntie zal alle informatie van de klant vertrouwelijk behandelen.

10.3 Proud Auntie heeft het recht ontwerpen te publiceren op de website, sociale media of te gebruiken voor promotionele doeleinden, tenzij anders is aangegeven door de klant. Daarbij zullen contactgegevens van de klant (adres, telefoonnummer, e-mailadres) onleesbaar gemaakt worden.

11. Auteursrecht

11.1 Op alle ontwerpen van Proud Auntie rust auteursrecht. Deze ontwerpen mogen op geen enkele wijze worden vermenigvuldigd en/of verspreid zonder uitdrukkelijke toestemming vooraf van Proud Auntie.

11.2 Alle conceptuele ontwerpen zijn en blijven intellectueel eigendom van Proud Auntie.
 Ontwerpen in de conceptfase zullen met van een Proud Auntie logo en/of webadres watermerk voorzien worden.

11.3 Op het geleverde werk wordt altijd het logo en de naam Proud Auntie vermeld. Indien gewenst kan deze worden verwijderd tegen betaling van 10 euro exclusief BTW.

12. Toepasselijk recht

12.1 Op alle overeenkomsten tussen de klant en Proud Auntie (waarop deze Algemene Voorwaarden betrekking hebben) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.